Deelnemersregelement

Deelnemersregelement The Dutch 750 – editie 2022

 

Artikel 1          Definities

 

 1. In dit deelnemersreglement wordt verstaan onder:  
 • Evenement: een wielerevenement georganiseerd door of ten behoeve van organisator onder de naam The Dutch 750;
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement;
 • Team: een als zodanig ingeschreven groep deelnemers;
 • Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname aan het Evenement van de deelnemer in een team;
 • Organisator: The Dutch 750, Stichting samen voor een ander!
 • Dit deelnemersreglement is van toepassing op iedere Overeenkomst.

COVID-19: The Dutch 750 vindt uitsluitend plaats indien de COVID-19 situatie dit op een veilige en verantwoorde manier toelaat. De organisatie zal altijd handelen in het kader van de veiligheid en gezondheid van de maatschappij. Om hierin te voorzien behoudt de organisatie zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de opzet van het evenement. Wijziging van data of annulering van deze editie van het evenement behoort hiertoe ook tot de mogelijkheden. Indien het evenement geen doorgang vindt of wordt verplaatst maakt dat de organisatie niet schadeplichtig jegens de deelnemers. Deelnemers worden via de website en bij de organisatie bekende mailadressen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Zie ook: https://www.thedutch750.nl/veelgestelde-vragen

 

Artikel 2          Deelname

 

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die op de startdatum van het evenement tenminste de door organisator vastgestelde minimumleeftijd van 14 jaar heeft bereikt.
 2. Deelname aan het evenement vindt solo plaats óf in een team van tenminste 1 persoon en maximaal 6 personen. De teamcaptain is verantwoordelijk voor de inschrijving van een team (zie in dat verband tevens artikel 3 hieronder) en dient bij inschrijving tenminste de door organisator vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De teamleden dienen zich zelf aan het team te koppelen. 
 3. Inschrijving voor het evenement betekent deelname aan één of meerdere etappes met een maximum van 6 etappes verdeeld over 3 dagen. 
 4. Deelname is uitsluitend mogelijk op (race)fietsen die enkel door spierkracht aangedreven worden. Een tijdritstuur is toegestaan, een goed werkend remsysteem is verplicht. Alle (uitstekende) delen die schade aan mede-deelnemers of publiek kunnen veroorzaken zijn niet toegestaan. Het is niet toegestaan om deel te nemen met zogeheten Fixed Gear fietsen en ligfietsen.
 5. Deelnemer mag slechts deelnemen aan het evenement indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, (met zijn team) het volledige bedrag voor deelname heeft voldaan en indien deelnemer akkoord is met dit deelnemersreglement, alle andere door organisator gestelde voorschriften en de noodzakelijke verklaringen heeft afgegeven.
 6. Organisator heeft het recht deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan het evenement indien de betreffende Deelnemer dit deelnemersreglement en/of andere door organisator gestelde voorschriften niet naleeft.
 7. Deelname aan het evenement geschiedt door deelnemer persoonlijk. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van organisator is het niet toegestaan een ander in plaats van deelnemer aan het evenement te laten deelnemen.
 8. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, wordt het deelnamebedrag (definitie gespecificeerd in artikel 3 lid 3 hieronder) niet gerestitueerd en kan organisator niet gehouden worden tot compensatie van andere uitgaven van deelnemer in verband met het evenement.
 9. Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement voortijdig te beëindigen en/of af te lassen. Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de af te leggen route te wijzigen. In de hiervoor bedoelde gevallen wordt het deelnamebedrag niet gerestitueerd en kan organisator niet gehouden worden tot compensatie van andere uitgaven van deelnemer in verband met het evenement.
 10. Een besluit van organisator om het evenement geen doorgang te laten vinden, het evenement anders in te vullen, de datum van het evenement te verplaatsen danwel anderszins wijzigingen met betrekking tot het evenement door te voeren doet geen aansprakelijkheid van organisator ontstaan en organisator kan in voornoemde situaties niet gehouden worden tot vergoeding van de door deelnemer gemaakte kosten in verband met het evenement.

 

Artikel 3          Inschrijving

 1. Inschrijving van teams kan tot 4 weken voorafgaand aan het Evenement. Individuele deelnemers kunnen tot 2 weken voor aanvang zich inschrijven waarbij er bekeken wordt of het nog mogelijk is om een wielershirt te leveren. 
 2. Inschrijving van zowel een team als van individuele deelnemer(s) kan via thedutch750.nl/inschrijven
 3. Deelnemer is voor deelname aan het evenement een vergoeding verschuldigd. Voor individuele deelname gelden de volgende tarieven: Het deelnamebedrag voor 1 dag is 50 euro per persoon. Het deelnamebedrag voor 2 dagen is 100 euro per persoon. Het deelnamebedrag voor 3 dage is 125 euro per persoon.
  De totale kosten per team zijn €2100.- euro. Per teamlid is het Deelnamebedrag € 100,- euro. Het overige bedrag per teams geldt als Donatiegeld. 
 1. Na inschrijving kunnen de deelnemers door middel van eigen donaties en donaties van derden het in te brengen donatiebedrag bij elkaar verdienen. Het minimaal in te brengen donatiebedrag per individuele Deelnemer is vastgesteld op €250.- euro.
 2. Donaties voor een betreffende deelnemer of een team verlopen te allen tijde via de pagina van het betreffende team of deelnemer op de website van organisator en kunnen uitsluitend via iDeal worden voldaan.
 3. Het deelnamebedrag gegenereerd door een team wordt in evenredige porties verdeeld tussen:
  • Stichting Make-A-Wish Nederland; en
  • Stichting Overleven met Alvleesklierkanker (zegge: Support Casper);
 1. Een Deelnemer/team krijgt een startbewijs ten behoeve van het evenement zodra het deelnamebedrag is ontvangen op de rekening van de Stichting.
 2. Alle bedragen die door een Deelnemer/team ten behoeve van het evenement zijn gegenereerd worden in geen geval gerestitueerd aan deelnemer en/of het team, ook niet indien een deelnemer of een team niet het volledige donatiebedrag en/of meer dan het vastgestelde donatiebedrag hebben opgehaald. De hiervoor bedoelde bedragen komen ten goede aan de onder het zesde lid van dit artikel genoemde organisaties.

 

Artikel 4          De Deelnemers

 1. Teams: De teamcaptain is verantwoordelijk voor de indeling van het team per etappe en houdt daarbij rekening met het niveau en de snelheid van de deelnemers. De teamcaptain geeft uiterlijk 1 maand voor het evenement door aan de organisatie aan welke etappes wordt deelgenomen.
 2. Teams: De teamcaptain is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar het team.
 3. Op de website van organisator wordt een persoonlijke pagina aangemaakt waarop onder meer de Deelnemers kunnen worden gepresenteerd en de donaties ten behoeve van de deelname aan het evenement zichtbaar zijn.
 4. Deelnemerspakketten worden voor aanvang van de eerste etappe van de Deelnemers uitgedeeld. Voor elke deelnemer, individueel of in teamverband zit hier ook het wielershirt van The Dutch 750 in. Bij deelname aan 2 of meer etappes ontvangt de Deelnemer 2 wielershirts.
 5. Onderweg is een bevoorradingspost op ongeveer 50% van elke etappe. Deelnemers worden tijdens hun deelname van eten en drinken voorzien. 
 6. Deelnemers zijn verplicht hun afval te allen tijde te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken. De organisatie ziet erop toe dat het afval ook onderweg niet in de natuur belandt, maar vraagt hiervoor medewerking van een ieder.

 

 

Artikel 5          Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico van de Deelnemer. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook, die deelnemer lijdt als gevolg van deelname aan het evenement, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van organisator.
 2. In geval van aansprakelijkheid van organisator is deze te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade en is nimmer hoger dan het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van organisator wordt uitgekeerd aangevuld met het bedrag van het eigen risico.
 3. Deelnemer verbindt zich een toereikende verzekering(en) af te sluiten ten behoeve van schade (al dan niet aan derden) voortvloeiend uit zijn deelname aan het evenement.
 4. Deelnemer verklaart zich bekend met de inspanning die deelname aan het evenement vergt en verklaart tevens voor deelname aan het evenement in goede gezondheid te verkeren. Organisator adviseert deelnemers die twijfelen over hun gezondheid en/of de mogelijkheid tot deelname aan het evenement, zich medisch te laten keuren door een arts alvorens deel te nemen aan het evenement.
 5. Deelnemer vrijwaart organisator en alle aan organisator gelieerde ondernemingen voor schade voortvloeiend uit zijn deelname aan het evenement.

Artikel 6          Privacy- en portretrecht

 1. Organisator kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken tijdens het evenement. Organisator is gerechtigd deze opnames te (laten) gebruiken en te (laten) publiceren, onder meer voor promotionele doeleinden, zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn aan deelnemer. Deelnemer verleent door middel van het accepteren van dit deelnemersreglement zijn/haar toestemming voor openbaarmaking van met betrekking tot het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal waarop deelnemer zichtbaar is.
 2. De door deelnemer ten behoeve van (deelname aan) het evenement verstrekte persoonsgegevens worden door The Dutch 750, Stichting samen voor een ander! verwerkt ten behoeve van deelnemers deelname aan het evenement en in overeenstemming met het privacy statement van voornoemde organisatie, welk privacy statement u kunt terugvinden op https://www.thedutch750.nl/privacystatement.
 3. Tijdens het evenement zijn verschillende hulpdiensten actief om in geval van gezondheidsproblemen van deelnemer(s) eerste hulp of andere zorg te verlenen. Organisator behoudt zich het recht voor de bij haar bekende gegevens van deelnemer(s) aan hulpdiensten te verstrekken indien er zorg verleend dient te worden aan de betreffende deelnemer.

Artikel 7           Slotbepalingen

 1. Deelnemers zijn gehouden alle aanwijzingen van organisator, eventuele hulpverleners en verkeersregelaars in verband met het evenement op te volgen.
 2. Organisator heeft het recht aan deelnemers/teams dwingende aanwijzingen te geven met betrekking tot deelname aan het evenement.
 3. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wettelijke voorschriften (waaronder begrepen de ter plaatse geldende verkeersregels).
 4. Deelnemers dienen tijdens het evenement een fietshelm te dragen en deelname dient te geschieden op een goed onderhouden en deugdelijke fiets. 
 5. De organisator kan bij ongeoorloofd en/of onveilig gedrag van een deelnemer en/of een team besluiten een deelnemer en/of een team van verdere deelname aan het evenement uit te sluiten.
 6. Belangrijke deelnemersinformatie alsmede de laatste informatie met betrekking tot het evenement wordt per e-mail naar de deelnemers verstuurd. 
 1. Bij onvolledigheid of onduidelijkheid van dit deelnemersreglement ligt het uiteindelijke besluit of de (uiteindelijke) handelswijze ten alle tijden bij organisator. Voor alle vragen met betrekking het evenement kunt u een e-mail sturen naar info@thedutch750.nl.
 2. Indien één of meerdere artikelen van dit deelnemersreglement buiten toepassing worden verklaard, zullen de overige bepalingen van dit deelnemersreglement onverminderd van kracht blijven.
 3. Tenzij dwingend rechtelijk een andere rechter bevoegd is, is uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Nederland (locatie Arnhem of Zutphen) bevoegd over de geschillen tussen partijen te oordelen.
 4. Deelnemer is voor deelname aan het evenement een vergoeding verschuldigd. Voor individuele deelname gelden de volgende tarieven: Het deelnamebedrag voor 1 dag is 50 euro per persoon. Het deelnamebedrag voor 2 dagen is 100 euro per persoon. Het deelnamebedrag voor 3 dage is 125 euro per persoon.
  De totale kosten per team zijn €1750.- euro. Het deelnamebedrag dient voor individuen direct via de website voldaan te worden. Aan teams wordt een mail met een factuur verstuurd, welke voldaan dient te worden binnen 30 dagen, maar in elk geval voor aanvang van het evenement.  
Om de ervaring van de website te verbeteren en je beter van dienst te zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.
Meer informatie. Akkoord